സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി LIC ആധാർ ശില പോളിസി; അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഈ കാര്യങ്ങൾ

0
335
adpost

LICയുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള പ്രത്യേക പ്ലാനാണ് LIC ആധാർ ശില. 

സ്ത്രീകളുടെ പരിരക്ഷയും സമ്പാദ്യവും ഉറപ്പാക്കുന്ന മികച്ച ഒരു പോളിസിയാണിത്. പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് മരണം സംഭവിച്ചാൽ പദ്ധതി വഴി നോമിനിയ്ക്ക് മുഴുവന്‍ തുകയും  ലഭിക്കും. കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് ഒരു ലംപ്‌സം തുക ലഭിക്കും. 

പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, ആധാർ കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ പ്ലാൻ ലഭ്യമാകൂ.   എന്നാല്‍, ഗുരുതരമായ  അസുഖമുള്ളവർക്ക് ഈ പ്ലാൻ ലഭ്യമല്ല.

എന്താണ്  LICആധാർ ശില?  

അടിസ്ഥാന തുകയായി  75,000 രൂപ മുതൽ 3 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള തുക  തിരഞ്ഞെടുക്കാം. 

പോളിസി ടേം – നിങ്ങൾക്ക് നിക്ഷേപം നടത്താൻ സാധിക്കുന്ന കാലയളവാണിത്. 10 മുതൽ 20  വർഷം വരെ നിക്ഷേപം നടത്താം. പ്രീമിയം പേയ്‌മെന്റ് കാലാവധി – പോളിസി ടേമിന് സമാനമാണ്.

ആധാർ ശില പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യ സവിശേഷതഎന്ന് പറയുന്നത്  ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് എന്നതാണ്.  കുറഞ്ഞ പ്രീമിയം പ്ലാനാണ് ആധാർ ശില പദ്ധതി. ഒരു എൻ‌ഡോവ്‌മെൻറ് പ്ലാൻ‌ ആയതിനാൽ‌ പോളിസി കാലാവധിയുടെ അവസാനത്തിൽ‌ പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് ഒരു തുക മെച്യുരിറ്റി ആനുകൂല്യമായി ലഭിക്കും കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ലോയൽറ്റി കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ ലഭിക്കും പദ്ധതി പ്രകാരം വായ്പാ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ് പ്ലാൻ ഓട്ടോ കവർ സൗകര്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

അടിസ്ഥാന തുകയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, നിങ്ങളുടെ പ്രായവും പോളിസി കാലാവധിയും തിരഞ്ഞെടുത്താണ് വാർഷിക പ്രീമിയം തീരുമാനിക്കുന്നത്. പോളിസി കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് പോളിസി ഉടമ മരിച്ചാൽ, ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുക നോമിനിക്ക് ലഭിക്കും: അടിസ്ഥാന തുക വാർഷിക പ്രീമിയത്തിന്‍റെ  10 മടങ്ങ് മരണ തീയതി വരെ അടച്ച എല്ലാ പ്രീമിയങ്ങളുടെയും 105%. 

കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 5 പോളിസി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ മരണ ആനുകൂല്യത്തിന്‍റെ  ഭാഗമായി ലോയൽറ്റി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും.  ആധാർ ശില പോളിസി പ്രകാരം വായ്പാ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. 

adpost

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here